Brukerveiledning

Om kalkulatoren

Kalkulatoren beregner nitrogenopptak i plantevekst og nitrogentap gjennom ammoniakktap og utvasking for ulike kulturvekster ved ulike spredemetoder og spredningsforhold. Kalkulatoren ser bare på nitrogen og ikke på gjødseleffekt av andre næringsstoffer som kalium, fosfor eller svovel. Beregningene gjøres på grunnlag av innhold av plantenæring og tørrstoff i gjødsla, spredemåte, værforhold etter spredning og risiko for utvasking. Utvasking av total N beregnes etter gasstap. Målgruppen for denne siden er veiledere som vil bruke den som et verktøy i sin rådgiving.

Faglig ansvarlig: Tor Lunnan og Annbjørg Øverli Kristoffersen

Disse har deltatt i arbeidet med kalkulatoren: Annbjørg Øverli Kristoffersen, Gustav Fystro, Halvard Hole, Tor Lunnan og Tor-Einar Skog. Lars Nesheim har vært prosjektleder. Testing er gjennomført av rådgivere i NLR, og Fagforum Grovfôr i NLR har gitt råd om utformingen. Algoritmer i kalkulatoren er basert på et arbeid gjennomført av Gustav Fystro, der ammoniakktap blir estimert med utgangspunkt i modifiseringer av den orginale ALFAM-modellen (http://projects.au.dk/alfam/ ) og estimater for utvasking av N er utviklet med grunnlag i blant annet arbeid fra norske studier av N-utvasking (som Bechmann et al., 2012. Bioforsk Report Vol. 7 No. 50).

Selve utviklingen av N-kalkulatoren ble finansiert av Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet. I 2018 er testing og videre utvikling finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Slik bruker du kalkulatoren:

  • Register gjødselslag, mengde og tørrstoff i gjødsla
  • Registrer kultur, jordtype, årsnedbør og spredetidspunkt
  • Registrer faktorer som har betydning for ammoniakktap
  • Se diagrammet Fordeling av tilført N, og tallene under Resultat
Tabell 1. Husdyrgjødselslag
Felt Forklaring/alternativer/hjelpetekst
Husdyrgjødselslag Mjølkeku, ammeku, ungdyr, gris, sau (se Gjødslingshandboka/Næringsinnhold i husdyrgjødsel)
Tabell 2. Ammoniakktap
Felt/tapsfaktor Forklaring/alternativer/hjelpetekst
Tørrstoff% i gjødsla Tørrstoff% i gjødsla er bl.a. avhengig av dyreslag, fôring og tilsetning av vann. Analyser av gjødsla er den sikreste informasjonen vi kan bruke. (Se også Gjødslingshandboka/Næringsinnhold i husdyrgjødsel/tabeller)
Total-N, kg/tonn Innhold av nitrogen i gjødsla, 2.1 – 10.8 kg N/tonn. (Se også Gjødslingshandboka/Næringsinnhold i husdyrgjødsel/tabeller
Ammonium-N(NH4), kg/tonn Innhold av ammonium-N(NH4) i gjødsla, 0.3 – 4.5 kg NH4/tonn. (Se også Gjødslingshandboka/Næringsinnhold i husdyrgjødsel/tabeller)
Lufttemperatur etter spredning Døgnmiddeltemperatur for dagen når gjødsla blir spredd (-2°C - 24°C)
Vind Middelvind de første timene etter spredning (Vindstyrketabell, se tekstboks nedenfor)
Spredemetode DGI, vifte/breispreiing, band/stripelegging, slepesko, nedfelling/åpent spor, nedfelling/lukket spor
Mengde tilført gjødsel 1 – 15 tonn/daa
Nedmolding Straks (<1t), i løpet av 3 t, i løpet av 1. døgn, i løpet av de første 2 døgn, aldri
Jordfuktighet ved spredning Tørt/fuktig, - skjønnsmessig vurdering
Tabell 3. Utvasking av nitrogen
Felt/tapsfaktor Forklaring/alternativer/hjelpetekst
Kulturvekst Vekst som det gjødsels til. Korn, gras, poteter, grønnsaker
Jordtype (%humus) Brukes i beregning av risiko for utvasking pga. jordfysiske egenskaper, se tabell med jordarter nedenfor.
Årsnedbør Faktor for utvasking pga nedbør blir satt etter årsnedbør (Normal 1961-1990). Ved vurderinger i vekstsesongen kan informasjon også hentes fra Vanningsinformasjon fra NIBIO (http://gamlevips.nibio.no/warning/wa230s.jsp).
Spredetidspunkt Vår, sommer, høst
Tabell 4. Resultat (kakediagram)
Felt Forklaring/alternativer/hjelpetekst
Ammoniakktap Beregnet ammoniakktap
Lystgasstap Settes her lik 1% av tilført N i husdyrgjødsel. Kan variere mye. Andre N-kilder vil bidra i tillegg.
Utvasking Avhenger av samla N-gjødsling og plantebehov. Øker særlig ved gjødsling ut over norm på sandjord med høy årsnedbør.
Planteopptak:
- denne sesongen Vil avhenge av samla gjødsling, inkludert mineralgjødsel
- ettervirkning, mange år Vil avhenge av samla gjødsling, inkludert mineralgjødsel
Tabell 5. Vindstyrker
Navn m/s Kjennetegn
Stille 0,0-0,2 Røyken stiger rett opp
Flau vind 0,3-1,5 En kan se vindretningen av røykens drift
Svak vind 1,6-3,3 En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler.
Lett bris 3,4-5,4 Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler
Laber bris 5,5-7,9 Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreiner, strekker større flagg og vimpler
Frisk bris 8,0-10,7 Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg
Liten kuling 10,8-13,8 Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går.
Se http://om.yr.no/2006/09/01/vind/

Tabell 6. Faktor for utvasking etter mengde husdyrgjødsel
Husdyrgjødsel, tonn/daa Faktor for antatt utvasking etter mengde tilført husdyrgjødsel
1 0,7
2 0,8
3 0,9
4 1
5 1,21
6 1,44
7 1,69
8 1,96
9 2,25
10 2,56


Tabell 7. Tabulert innhold i valgbare husdyrgjødseltyper
Gjødselslag TS Total N Variasjon NH4-N
kg/N tonn kg/N tonn
Ungdyr, ku 6.0 3.4 (2.3-4.4) 2.3
Ammeku 6.0 2.6 (2.0-3.3) 1.6
Mjølkeku 6.0 3.1 (2.3-4.0) 1.8
Gris 5.2 3.3 (2.1-4.5) 2.4
Sau 12.0 5.5 (4.0-6.9) 3.2


Tabell 8. Definert utvasking ved ulike kulturvekstern før korrigering av spredetidspunkt, gjødselmengde, nedbørforhold og jordtype
Kultur Utvasking, % av tilført N
Korn 30%
Gras 44%
Potet 18%
Grønnsaker 44%


Tabell 9. Utvasking ved ulike spredetider
Spredetidspunkt Faktor for utvasking
Vår 1.00
Sommer 1.10
Høst 1.35


Tabell 10. Tap av nitrogen i perioden fra spredning til nedmolding
Nedmolding Faktor for NH3-tap
Straks, <1 t 0.06
Etter 3 timer 0.24
Før 18 timer 0.71
Aldri 1.00


Tabell 11. Utvasking ved ulik årsnedbør (Normal 1961-90)
Årsnedbør Faktor
200 -0.5
400 -0.5
500 -0.33
550 -0.25
600 -0.19
650 -0.13
700 -0.06
750 0.0
800 0.05
850 0.10
900 0.15
950 0.20
1000 0.25
1050 0.28
1100 0.31
1150 0.34
1200 0.38
1300 0.44
1400 0.50
1500 0.50
1600 0.50
1800 0.50
2000 0.50


Tabell 12. Risiko for utvasking på ulike jordarter
Jordtype Eurofins jordtypenr Humusinnhold, % Utvaskingsrisiko
Sand 1, 2 <6 Svært høy
Sand 1, 2 >=6 Høy
Finsand 3 <4,5 Svært høy
Finsand 3 >=4,5 Høy
Sandig morenejord (7) <6 Moderat
Sandig morenejord (7) >=6 Lav
Siltig sandjord 4, 5 <6 Moderat
Siltig sandjord 4, 5 >=6 Lav
Siltig finsand 6 <4,5 Moderat
Siltig finsand 6 >=4,5 Lav
Siltjord (7)/8 <3 Moderat
Siltjord (7)/8 >=3 Lav
Lett leirjord 9 <4,5 Lav
Lett leirjord 9 >=4,5 Svært lav
Leirholdig morene (10) <4,5 Lav
Leirholdig morene (10) >=4,5 Svært lav
Leirjord 11/12 Svært lav
Myr 13/14 Lite omdanna Svært lav
Myr 13/14 Godt omdanna Svært lav