AgroMetBase

Beregning av nitrogenstatus

Om tjenesten

Fra tid til annen har en situasjoner med mye nedbør over en konsentrert tidsperiode i vekstsesongen. Dyrkerne stiller da ofte spørsmål om det er behov for tilleggsgjødsling for å kompensere for utvasket nitrogen. Svaret på dette avhenger av en rekke faktorer som for eksempel: mengde nedbør, jordtype, hvilken vekst som dyrkes og utviklingsstadium for denne, gjødsling tidligere i vekstsesongen og forventet avlingsnivå. Utvaskingskalkulatoren er en enkel måte å vurdere nitrogenstatusen på, ut fra lett tilgjengelige opplysninger. Nitrogen kan bli vasket ned i jordprofilet, uten at det blir vasket ut av rotsonen, i slike situasjoner vil nedbørsepisodene ikke nødvendigvis utløse behov for tilleggsgjødsling.

Det faglige grunnlaget for Utvaskingskalkulatoren er utviklet av forsker Hugh Riley ved NIBIO Divisjon mat. Tilrettelegging og produksjon av bakgrunnsdata har skjedd i samarbeid med NIBIO Divisjon plantehelse, ved forsker Trond Rafoss og overingeniør Halvard Hole. Programmering er ledet av Tor-Einar Skog. Klimadata som brukes er levert av Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT)

Tjenesten er en del av prosjektet Gjødslingshåndbok som finansieres av Statens landbruksforvaltning og egne forvaltningsmidler i NIBIO.

NIBIO påtar seg intet økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten

Begrensninger i inndata

 1. Tidspunkt for NMin-analyse og tidspunkt for vårgjødsling
  Tidspunkt for egen NMin-analyse må settes før eller i samme uke som vårgjødsling. (Ellers blir aktuelt opptak beregnet tidligere enn potensielt opptak, som er ulogisk). Hvis NMin-anlyse ikke er tilgjengelig er det likevel aktuelt å registrere 3 kg N/daa i dette feltet.
 2. Tidspunkt for vårgjødsling
  Gras og korn: Vårgjødsling aksepteres inntil 4 uker etter vekststart. Potet: inntil 6 uker Selv om vårgjødsling kan skje etter vekststart, bør tidspunket for Nmin ikke gjøre det.
 3. Tidspunktet for vekststart
  Følgende begrensninger gjelder:
  • Gras: ikke før uke 13, ikke etter uke 19
  • Korn: ikke før uke 15, ikke etter uke 21
  • Potet: ikke før uke 14, ikke etter uke 22
 4. Enheter for vekstene, defaultverdier og evt. begrensninger
  • Gras: oppgis som kg tørrstoff pr. dekar i hver slåtteperiode. Beregningene utføres for to slåtteperioder med en vekstperiode på ca 2 måneder før hver slått. Default: 400 kg/daa pr. slått.
  • Korn: oppgis som kg/daa korn ved 15% vann. Default: 500 kg/daa
  • Potet: oppgis som kg/daa total knollavling i ferskvekt. Default: 3000 kg/daa

Beregning

 1. Ved beregninger av utvasking for inneværende uke (merket med *) blir værprognoser brukt i beregningene for resten av uka.
 2. Resultatene for resten av sesongen beregnes på grunnlag av normalnedbør (1961-90) for valgt lokalitet (værstasjon)

Resultater

 1. Ved beregninger for inneværende uke (merket med *) blir også prognoser for resten av uka tatt med.

Skjema for beregning